Αρχική News Όλα όσα αφορούν τη λειτουργία των θερινών Δημόσιων Σχολείων

Όλα όσα αφορούν τη λειτουργία των θερινών Δημόσιων Σχολείων

Όλα-όσα-αφορούν-τη-λειτουργία-των-θερινών-Δημόσιων-Σχολείων

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.) συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία του προγράμματος των Θερινών Δημόσιων Σχολείων (Θ.Δ.Σ.), κατά την περίοδο 1 Ιουλίου 2020 – 31 Ιουλίου 2020, με στόχο την προσφορά ευκαιριών μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης, ιδιαίτερα σε παιδιά που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Κατά τη φετινή χρονιά, θα λειτουργήσουν 41 Θερινά Δημόσια Σχολεία (Δημοτικά και Νηπιαγωγεία), επτά (7) περισσότερα απ’ ότι την προηγούμενη σχολική χρονιά, τα οποία θα καλύπτουν και τις πέντε (5) επαρχίες.

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, το ωράριο λειτουργίας των Θ.Δ.Σ. διευρύνεται και τα παιδιά θα φοιτούν από τις 7:45 – 13:05 ή/και μέχρι τις 16:00, ανάλογα με την επιλογή τους. Η εγγραφή στα Θ.Δ.Σ. είναι προαιρετική, όμως, σε περίπτωση που μαθητής/ρια επιλέξει να φοιτήσει σε Θ.Δ.Σ., η καθημερινή φοίτησή του/της είναι υποχρεωτική είτε μέχρι τις 13:05 είτε μέχρι τις 16:00.

Μαθητής/μαθήτρια που θα φοιτήσει στα Θ.Δ.Σ. και θα επιλέξει να παραμένει καθημερινά μέχρι τις 16:00, οφείλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα σίτισης του σχολείου. Τα έξοδα σίτισης πρέπει να καταβάλλονται από τους γονείς / κηδεμόνες των παιδιών. Τονίζεται ότι, για το μεσημεριανό γεύμα, η μεταφορά φαγητού από το σπίτι απαγορεύεται, τόσο λόγω του κινδύνου αλλοίωσής του και για σκοπούς τήρησης των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων για τη Δημοτική Εκπαίδευση.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Θ.Δ.Σ., έχουν μόνο τα παιδιά, τα οποία κατά τη φετινή σχολική χρονιά φοιτούν:

(α) σε Δημόσια Δημοτικά Σχολεία στις τάξεις Α΄- Ε΄. Τα παιδιά της Στ΄ τάξης δεν δικαιούνται να συμπληρώσουν έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα Θ.Δ.Σ., καθότι θα έχουν πάρει απολυτήριο από το Δημοτικό Σχολείο στις 26/6/2020.
(β) σε Δημόσια Νηπιαγωγεία και έχουν γεννηθεί μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2014 και 31ης Δεκεμβρίου 2014, καθώς και παιδιά που φοιτούσαν στην προδημοτική τάξη με αναστολή φοίτησης.  

Οι γονείς μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε οποιοδήποτε Θ.Δ.Σ. επιθυμούν να συμμετάσχει το παιδί τους, ανεξάρτητα εάν το συγκεκριμένο σχολείο ανήκει ή όχι στην εκπαιδευτική τους περιφέρεια. Προτεραιότητα θα δοθεί σε παιδιά Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων και Δημόσιων Νηπιαγωγείων, τα οποία  εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:       

Α΄ Κατηγορία: 

• Παιδιά υπό την προστασία/εποπτεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, αφού προσκομίσουν το σχετικό πιστοποιητικό από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.
• Παιδιά των οποίων οι γονείς είναι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.), αφού προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά από την Αρμόδια Αρχή.
• Παιδιά προερχόμενα από οικογένειες των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €20.000, αφού προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το Ετήσιο Πιστοποιητικό Αποδοχών ή το κατάλληλο Πιστοποιητικό Ανεργίας.

Β΄ Κατηγορία:

• Παιδιά με ειδικές ανάγκες τα οποία φοιτούν σε Ειδική Μονάδα, με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής.
• Παιδιά με σοβαρές ή πολλαπλές αναπηρίες.
• Παιδιά προερχόμενα από οικογένειες, των οποίων, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κατά τη συγκεκριμένη περίοδο είναι μεταξύ €20.001 – €30.000, αφού προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Γ΄ Κατηγορία: 

• Παιδιά ορφανά.
• Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.
• Παιδιά πολύτεκνων οικογενειών (4 παιδιών και άνω).
• Παιδιά πενταμελών οικογενειών.

Δ΄ Κατηγορία: 

• Παιδιά προερχόμενα από οικογένειες, των οποίων, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ €30.001 – €45.000, αφού προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Ε΄ Κατηγορία: 

• Όλα τα υπόλοιπα παιδιά που δεν εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες.

Διευκρινίσεις:

Για την παραχώρηση θέσης σε κάθε Θ.Δ.Σ., καθώς και για την ικανοποίηση της επιλογής σχολείου, προτεραιότητα θα δίνεται με βάση την κατηγορία στην οποία εμπίπτει το παιδί. Αν για παράδειγμα ένα παιδί εμπίπτει στην Α΄ Κατηγορία, δεν θα υπολογίζεται σε άλλη κατηγορία. Οι κατηγορίες θα εφαρμόζονται ανά επιλογή σχολείου. 

Σε περίπτωση που μαθητής/ρια αδυνατεί να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα των Θ.Δ.Σ., είτε λόγω κόπωσης είτε λόγω άλλων δυσκολιών, οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να συνεργαστούν με τους/τις εκπαιδευτικούς του Θ.Δ.Σ. για αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Σε περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει η γραπτή συγκατάθεση και των δύο γονέων, εκτός αν:
(α) υπάρχει σχετικό διάταγμα του Οικογενειακού Δικαστηρίου που να καθορίζει το σχολείο όπου θα φοιτά το παιδί
(β) η γονική μέριμνα, φύλαξη και φροντίδα (πλήρης κηδεμονία) του παιδιού (με σχετικό διάταγμα του δικαστηρίου) έχει ανατεθεί στον γονέα που αιτείται την εγγραφή του παιδιού.   

Καλούνται οι γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στα Θ.Δ.Σ όπως συμπληρώσουν το Έντυπο ΥΠΠΑΝ ΘΔΣ2 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Θ.Δ.Σ.) 2020, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τη Διεύθυνση του σχολείου στο οποίο φοιτά το παιδί, ή από  την ακόλουθη ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν.: http://www.moec.gov.cy/dde/programs/therino_scholeio/entypa.html
Το συγκεκριμένο έντυπο πρέπει να επιστραφεί συμπληρωμένο στη Διεύθυνση του σχολείου στο οποίο φοιτά το παιδί, μέχρι την 10η Ιουνίου 2020, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς επίσης, και τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά, σε περιπτώσεις παιδιών με προβλήματα υγείας. Εκπρόθεσμες  αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η Διεύθυνση του σχολείου θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους γονείς, για έγκριση ή μη έγκριση της αίτησης, μέσω του Εντύπου ΥΠΠΑΝ ΘΔΣ3 – ΕΓΚΡΙΣΗ / ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Θ.Δ.Σ.), μέχρι τις 22 Ιουνίου 2020. Η έγκριση θα συνοδεύεται με τον Ενημερωτικό Οδηγό για τη λειτουργία των Θ.Δ.Σ. 2020.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των Θ.Δ.Σ., καθώς και όλα τα απαραίτητα έντυπα / δηλώσεις, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των Θ.Δ.Σ. του Υ.Π.Π.Α.Ν. http://www.moec.gov.cy/dde/programs/therino_scholeio