Αρχική News Γονείς – Οι στόχοι της Ε.Ε για ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής...

Γονείς – Οι στόχοι της Ε.Ε για ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Γονείς-–-Οι-στόχοι-της-Ε.Ε-για-ισορροπία-μεταξύ-επαγγελματικής-και-προσωπικής-ζωής

Πολλοί γονείς σήμερα δυσκολεύονται να συμβιβάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή.

Η ΕΕ υποστηρίζει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ούτως ώστε να μπορούν οι γονείς να ανταποκρίνονται πιο εύκολα στις οικογενειακές και επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, και να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες λόγω φύλου που περιορίζουν τις επιλογές τους.

Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, όλοι οι γονείς στην ΕΕ δικαιούνται μια ελάχιστη άδεια ανατροφής τέκνου, με προστασία της θέσης εργασίας τους κατά τη διάρκεια της άδειας και μετά τη λήξη της.

Πριν λάβει μέτρα η ΕΕ στον τομέα αυτό, ορισμένα κράτη μέλη δεν πληρούσαν τα πρότυπα της ΕΕ και έπρεπε να βελτιώσουν τη νομοθεσία τους.

Η ΕΕ έδωσε έμφαση στον καθορισμό ενός προτύπου για την άδεια μητρότητας, δεδομένου ότι όταν η μητέρα έχει τη δυνατότητα να μείνει στο σπίτι με το νεογέννητο, αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στην ευεξία και των δύο. Καθένας από τους δύο γονείς δικαιούται επίσης γονική άδεια διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, εκ των οποίων ο ένας μήνας κατ’ αρχήν δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον άλλο γονέα.

Επί του παρόντος, οι άνδρες είναι πολύ λιγότερο πιθανό να κάνουν χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου. Ενώ οι άνδρες που έχουν μικρά παιδιά είναι πιο πιθανό να εργάζονται από ό,τι οι άνδρες χωρίς παιδιά, με τις γυναίκες συμβαίνει το αντίστροφο.

Κατά συνέπεια, η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη τριών στόχων:

  • να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους γονείς·
  • να ενθαρρυνθούν οι άνδρες να κάνουν χρήση της άδειας που δικαιούνται και να συμμετέχουν στη φροντίδα των παιδιών τους·
  • και να διευρυνθούν οι δυνατότητες παιδικής μέριμνας εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η ΕΕ συμβάλλει στον τομέα αυτό μέσω της νομοθεσίας, μέσω μιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και μέσω της χρηματοδότησης για τοπικά, περιφερειακά και εθνικά σχέδια. Ορισμένες πρωτοβουλίες έχουν ήδη στεφθεί από επιτυχία. Πολλές χώρες έχουν επιτύχει τους στόχους της ΕΕ όσον αφορά την παροχή παιδικής μέριμνας για παιδιά προσχολικής ηλικίας, ενώ η Ένωση εξακολουθεί να παρέχει στήριξη στις χώρες που δεν τους έχουν επιτύχει ακόμη.

By: www.what-europe-does-for-me.eu