Αποσύρονται από την κυπριακή αγορά παιχνίδια με υψηλά ποσοστά φθαλικών εστέρων, τα οποία εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια εκστρατείας ελέγχου που έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, η εκστρατεία διεξήχθη από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατά τη διάρκεια της διενεργήθηκαν δειγματοληψίες σε παιχνίδια και αντικείμενα παιδικής φροντίδας για διακρίβωση της περιεκτικότητας τους σε φθαλικούς εστέρες.

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι στα παιχνίδια που φαίνονται στο πίνακα εδώ εντοπίστηκαν φθαλικοί εστέρες, σε υψηλότερες συγκεντρώσεις από αυτές που καθορίζονται από τη νομοθεσία, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Διευκρινίζεται ότι οι φθαλικοί εστέρες είναι ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και περιλαμβάνονται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH (σημεία 51 και 52). Σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτούς, τα παιχνίδια και τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας που περιέχουν συγκεκριμένους φθαλικούς εστέρες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσης απόσυρσης των μη συμμορφούμενων προϊόντων από την κυπριακή αγορά και για περισσότερες πληροφορίες μπορεί το κοινό να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πάνω θέμα το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (τηλ. 22405611, 22405637 και 22405609), καταλήγει η ανακοίνωση.